POLLPUB IS CURRENTLY BEING UPGRADED. OUR NEW SITE IS WAAAY FASTER AND HAS SUPPORT FOR BOTH TWITTER AND FACEBOOK POLLS. YOU MAY EXPERIENCE RANDOM WEIRDNESS FOR THE NEXT 48 HOURS. THANKS FOR YOUR PATIENCE!!
Login | Sign-up

Min se Jirbah L-Elezzjoni 2008?

Partit Nazzjonalista

Malta Labour Party

Azzjoni Nazzjonali

Alternativa DemokratikaPoll Details

Date Added: 4/16/2014
Category - Music
Average Rating: (4.13)  
Rate This Poll:

Share

URL (Paste link to email, blog, IM, etc)


EMBED (Put this poll into your MySpace, Blog, site, etc (view examples)

Talk

   
Add Comment

issa naraw min ha jigverna il pajjiz jekk mhux il pn lionking valletta
Type your comments here.
viva mlp ghax huma jistow isalvawna lahwa. ifthu mohkom lahwqa
SANT GHEJJA LIL KULHADD DEJJEM HIEREG B'WAHDA GDIDA. CUCATI, GIDEB AKKUZI U XEJN KONSTRUTTIV, BLA PJAN U MHAWWAD. ARAW MIN IRID IMEXXI.
ATTENTI, SANT JIDHAK BIKOM U JGIB IS-SAHHA BIL-HLAS.
Gvern Laburista nadif b'Charles Mangion u Karmenu Vella u nies ohra bhalhom. KIF JISTA' JKUN?
Jien laburist imma nerga nivvota lejber meta Sant jitlob skuza ta' dak li ghamlu lil familti fl-80's... Mela joqghod ilablab fuq iz-zigg ta' korruzzjoni? ... u hu kien president taghna dak iz-zmien.
Type your comments here.
jek ma jafux bija din is site mur ejdilom hi ta .the only way is up labour .helen
L-MLP DIGA KORROTT U JKUN AKTAR JEKK JITLA' FIL-GVERN
ghaliex ma hallewhx jitkellem fuq it-tv lin-NORMAN LOWELL. Hu biss jghid dak li jhoss.
mlppp the bestttttt
erbahna l ahhar 5 elezjonijet ppl u issa ha ngorru din ...the only way is up labour ovvja...u jekk tridu li the only way is down ivotaw il pn.......viva sant u l partit tana (clint...bormliz)
viva labvour ax dejjem ejd lil verita mhux bhal gonzi
FOXXIL LABOUR TALLA .......................VIVA GONZI
bu labour
labour ha jitla hii bi certezza hii nazjonalisti bye bye u najt alix 1 skandlu gbir il birah ta pulicino lol u 2 meta amlu id diel or no dile il gonzi qal dile li jek jitla qu jamel ucuh goda fil partijt tiju u amel zbal gbir ax kulla il ministri abandunawh :D u anka mas mitings wahdu qet ikun kwazi mela xjonqosna hbib bdan it tgerfix ta pajiz ?? u
the only way is up.. LABOURRRRRR foxxxxxx gonzi
AZEL LABOUR BIX IKOLNA XOGHOL HARSIEN U DINJITA U XEJN KORUZZJONI FIL-PAJJIZ MUX BHAL gonzipn GIDEB BIS U KORUZZJONI. VIVA LABOUR. THE ONLY WAY IS UP LABOUR
nar il-hadd nicelebraw il-rebha laburista u bidu gdid al pajjizna
SANt Gd lUcK for Your Nxt 5 YEaRs in OPpoSiTIon............. MIn xix tridna nigu salvati ??? Mill-gid fil pajjiz li hawn ??
L-AKBAR ZBAL LI GHANDU L-LABOUR U LI SEJJER IBGHATI GHALIH HU LI GHANDU MEXXEJ MISKIN U ERBA' NOFS KEDDA TA' MADWARA.
TIKTBUX KLIEM HAZIN MA JAGHMEL GID LIL-HADD. KULLHADD GHANDU DRITT GHAL OPINJONI. IS-SEW KULHADD JARAH U GID HAWN FIL-PAJJIZ U AHJAR HEKK INKELLA AGHAR.
viva pn i love gonzi f**** labour
foxx il labour
Ghazel labour... biex nahxu il-pajizna
UMM MELA HEKK AMEL ALEK QAD JISKANDLA LIN NAZJONALISTI DAK IL MEXXEJ PARRUKIER L-ANKOM
Type your comments here.
ImBiLLij aW Dun s SUrVeY MuX KUlHadd aNdUW VoT Fox MlP u DAK iL mExxEj lIeBes PaRRoKKa Hijj IssA NaRaW MIn JiRBaH
ovja li il pn ux ax il labour hlief ihamgu l isem tan nis tal pn ma jamlux jek jitla alfred sant korruzzjoni biss jamel jistahba qijad alfred sant JIBZA JAHRAB ax ma jafx xha jwigeb ja giddib
ARA VERA MANDKOMX XI TGHIDU INTOM IN NAZZIZTI KLIF TITKELLMU HAZIN MA TAFUX U TGHIRU LIL HADDIEHOR GHADKOM RAGUN BHEKK BISS TISTAW TGHIRUNA BILLI TITKELLMU BAXX GHAX AHNA GHADNA LEADER NADIF MHUX BHAL GONZI PN.ARA INTOM MGHADKOMX NAZZIONALISTI ISSA GONZI PN GHAX QED JISTHI MIN TA MADWARU.VIVA LABOUR NARAWKOM FL-10 TA MARZU FEJN KASTILJA .
PN ovja ux ejjew nazzjonalisti ha nicelebraw ir rebha VIVA GONZI!!!!!!!!
Pfff mlp diga falla darba u hekk ha jerga jaghmel zgur Ghax ma tafux tmexxu pajjiz qas tirispondu ma tafu VIVA PN GHAZLU PN HBIEBI GHAX TAFU BDAK LI GHAMILNA PERFETTI MA AHNIEX IMMA AHJAR MIL MALTA LABOUR PARTY ZGUR >>VOTE PN<< mlp jizbaljaw u ahna inhalsu hbieb L-GHAZLA FIDEJKOM
azlu pn
JA LIBAAAAAAAAAAAAAAA SANT ahna ANNA XI HAGA FID DNA MELA HAQ ALA U XANDU OX IL KELBA KERA OMMU JEW HAQ ALLIBA JA KORROTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT JA KURNUT MUX KORROT META TIFTAH MASS MEETING JIFTHU DAK IL BAHNAN U MUX FREDU U JEJDU DJM LISTESS KLIEM JA BHAHAN LI HUWA ALLA HARES LI JITILAW UMA L MLP AX PAROKKI BISS NIBDEW INSAJJRU LOOOOOOOOOOOL HEHE U
time will tell us everything u jien pround bid D.N.A. tijej foxx hmiegek liba sant
alinqas gonzi jaf iwigeb il mistoqsijiet mux bal dak li parrukkier li andkon hlif jahrab il l verita ma jamilx
lewel jitfa it tajn fajnejn in nies u issa qed jibza min pulicino orlando....u sahha jek kelu jamila bil flus diga amila dan kolu tajn fajnejn in nis li qed jitfaw tal laboour....VIVAA GONZI U PN
jirbhu il-labour u viva il glied li ikun hawn foxx kemm andhom
Viva santt ....bidla gdida dazgurrrr .....=]
viva il labour gvern gdid min 8 ta marzu
kieku jiotaw il laburisti kolla zgur edin xi 65%
nixtieq nejd ldak limatur li ofenda lomm sant biex ma jparlax fil vojt ax dak il kument jispica fil gazzetti kolla u fuq it televizjoni ha jkunu jafu xtip huma in nazjonalisti
vijvaa pnn =D Rebhaa ohraa jkollba hij!!
ara hij ha nedlek jienaa jiena PN u kburija u minuwa kontra nafu fejn nismawh u ahjar tifthu naqa mohkom hij ax sa tigu ara minn ki fi ntom jaqq ma titalmu qattt pfffffffffffff fox sant dixxxxxxxxxx jkjk lele jienaa ma nofedihx immma ma nizluxx heehheh xD jaqq kemm jigden gideb GONZI PN EJA HA NIRBHU
ejja ha nitilaw pn VIVA GONZII
PN THE BEST........IL KUMPLAMENT MORU AQBZU GHAX MANA MANDKOMX CANS .......HA NAQBZUKOM 5000 ZGUR :p
pn l aqwa hbieb mhux dak il korott sant! DNA= DON'T NEED ALFRED
viva gonzi pn!!
azel nazzjonalisti ax huma jafu imexxu l pajjiz u din id darba huma jergaw jitilaw ax bis sahha taghhom ahna qedin nejxu hajja tajba jekk jitla alfred sant nispiccaw imorru lura ax ma jafx jiehu hsiie iva flimkien kollox possibli viva gonzi pn
heh jixtiequ l laburisti li nitilfu ax xebaw jaraw lin nazzjonalisti fil gvern imma fwiccom ha jibqa taaa =D... kulhadd xebaa issa jisma l gideb hireg minn halqkom hlieh titfaw it tajn ma tafuxx biex minalikom thammgu lil partit tana.. mandkoxx cans imma hi kulhadd jaff xahnaa alxejnn tamlu minn kollox bix tirbhu... PN 4EVER and proud of itt :D
viva gonzi ejja ha nerbhu l elezjoni.
viva il pn laqwa u lahjar ghad dinja jekk jintazlu il mlp id-dinja tmur min taht.viva il pn jirah jirphu iva flimkin kollox posibli xxxxxxxxxx viva il ppppnnnn
ivotta pn ha nibqaw sejrin il quddiem viva pn.pn d best
gooooooooooooooooooo PN are the best
JIEN EX-LABURIST U NIXTIEQ NGHID LIL LABURISTI KOLLA BIEX JOQODU ATTENTI KIF JIVVUTAW.JIEN ILI XI GIMGHA LI BDEJT INSEGWI LI DR.LAWRENCE GONZI U ZGUR LI HA NIVVOTA LIL-PN.JIENA DORT MINHABBA LI IL PARTIT LABURISTA GHANDU BALA DGERFIX.
PN hjerrr !
M.L.P. = MEXXEJ LIEBES PARRROKKA HAHAHA VIVA PN VIVA GONZI D BEST ********
inzabab mux nazel iz zobb ta labour! nergaw naqaw sew e taht ijdom joqtlu il min isijbu nazjonalist inzabbu!!!!! ivotaw lil gonzi mela lil dak il parukir!!!!!!!!! gonzi ijgijb ixol, il ferh uek! lihor ijgijb glied u min jitkecca lizjed!!!
GONZIPN WE LOVE YOU FOREVER 10X GOD B WITH YOU ALWAYS TC
VIVVA GONZIII IVUTAW IL GONZI MHUX IL LABURISTI
Dont yu wish that alfred was flok gonzi??? dont you wish that alfred was flok gonzi??? dont cha?? dont ja labour dont cha??? IBQAW EMM LABOUR!!!!!!!!!!!!!!!! u morru ixtru parokka minand il hairdresser lahwa loooooool
DNA.Dejjem Nirbhu Ahna DNA. Dejjem Nazzjonalisti Ahna
ahna nihduh il gvern il pn u intom ibqaw emmm...ifthu ajnejkom viva gonzi viva l PN
kurrag gonzi ha terga tkun il mexxej il kbir ta malta tana**************ahna warajk dejjem tc
Fox il-LAbour Gonzi PN till da end qijj u min andu lali ijkompli jzijdu...mmmmmmPjan Ghal bidu gdida ghazel labour INZABBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!! viva gonzi...nazzjonalisti nazzjonalistiiiiii
u alqu halkom jaqq kemmm taqaw fi cip fox il lebour li halaq alaa
Iva, Flimkien kollox possibli bis sahha tal gvern tana DR.LAWRENCE GONZI il pajjiz mexa il quddim,u ahna in nazzjonalisti grati ta dan!!inhobbok wisq gonzi!! jalla il mulej ikun mana u j alla ma jinqalax glied nitolbu lil bambin jehlisna mil glied u mibgheda u qtil u tghajijr u dgha u ma niqafx insemi dak kollu li jafu jamlu il laburisti.ejjew b vi
gonzi zommm idek fuqna u warab il labur ax dawk liba ********hehhee
the only way is up fox santt heheheheh kemmm taqbel fox sant ma nixba qat nedu pn 4 lif xD
nadu iva al ulieda al pajjiznaaa viva gonziiiiiiiiiii xD fox sabt dak il mahmug
WE ARE THE CAMPINS WE ARE THE CAMPONS OF THE WORLD $ GONZI PN DEJJEM ISIBNA WARAK XD
ivvutaw pn ax jaqblilkom ax lit tfal itteLLahhom GONZI irid u (SANT) mux jamillom ir reception class pu al wiccu parrokku tal mlp
Type your comments here.
VIVAAAAAA GONZIIIIIII
Jien LaBURISTA PERO MHUX HA NIVVOTA LABOUR QBEL MA JIBDLU LIL ALFRED SANT, DAK L AKBAR NAZZJONALIST LI HAWN GHAX KIEKU KELLU MOHHU FLOKU KIEN IWARRAB. ARA LINO SPITERI U GEORGE ABELA WARBU GHAX MA FEWLHUX JARAW LIL LABOUR JAQA GHAC CAJT IZJED. HASRA HUX/ WARRAB MIN NOFS DR SANT FORSI L LABOUR IKOLLU CABS XI DARBA JKUN FIL GVERN. IEQAF GHID IC CU
ivota labour ha ha jifakjakom il mlp ( mexxej libes parokka )
alahres jitla dak tal parokka ax malta byebye miskina....giddibbbbbbbbbbbbbbbb kollu santtttt...lideat tijaw kolla bla sens...jin ma irridx lil ulidi jirepettu sena...xi jrid jejd biha di??
proudd of my dna hijjj kripipaw em laburistiii ifthu mohkom qed jitnejek bikom fwickom jahasra
Type your comments here.
ahna in nazzjonalisti se nergaw nihdha din is sena
DNA=DEMMI NAZZJONALIST AHDAR DNA=DONT NEED ALFRED DNA=DEJJEM NIRBHU AHNA KEM IFISRU AFARIJIET BIS SENS UX GRAZZI LIL MANGION HAHAA VOTE PN!!
VIVA PN. I AM Proud of my blue DNA
ux alfred sant irid ir repetion class mela ha nejdilkom xinu ta sant.DEMENTI,FREMENTI,FETENTI E RIPETENTI!!al min jifem bit taljan.min ma jifimx morru saqsu lil xi ghallim tat taljan u jejdilkom xi tfisser! xxxpnxxx GONZImwaa
ejjeww nazzjonalisti!!!
ovja labourrrrrrr
isalvawna min xix? tajjeb sejrin, intom andkom bzon tifthu mohkom, ax idawarkom fi kliemu ijad, missprints... pft uleee
m'awnx xi misprint ux :P lool PN FOR LIFE
Ma jistax ikun kummidjant u bla sens fredu sant meta jigi iccelingjat min dr pulicino orlando u jibza minnu . Ghala tahsbu nies , mhux ghax mem xejn minn dak li qal PINICCHIO SANT. Kieku vera min jigdeb jigbirlu imniehru ,, kieku ta sant jitkaxkar ma l-art. Issa drajna nitfaw it tajn ux sur sant. Kif nistaw nafdawk meta xbajt u ejjejt titlef libell
foxx il liba sant beza min pulicin ax hammiglu ismu u issa qijad jibza jaffacjah tant beza li ried lil pulizzija u meta ra li kien ser jaqa aktar an nejk jek igib il pulizzija harab jigri il barra qisu gurdin li jigri ma saqajn in nies u imarradom lunika haga li kapaci jamel ihammeg lin nies ja ahdar lu bhal ma amel lil pulicin fox kem andu
NAHSEB MA JAFUX BIH DAN IL WEB SIDE IN NAZZJINALISTI MAN GHAX KIEKU BIL MAQLUB IR RISULTAT WE WAIT AND SEE
Type your comments here.
Type your comments here.
in nazjonalisti ilu li ghadda zmienhom ....hemm bzonn il bidla l ahwa GHAZEL LABOUR
aghzel labour hija l-aqwa aghzla ghall-poplu
Type your comments here.
IL LEJBER NAHSEP JITLA LIKIKU MEMX SANT JITLA GAZDAWN IL LEJBER
Il Gonzi PN Huma nies korotti. L-iktar ha jaghmlu lisptar bil flus. Ma jisthux.
jiena nistaqsi kemm il-poplu Malti sejjer ibqa mazun
New era, new goverment, keep it up Labour
Triq is-sahha tibqa b'xejn Ivvota Labour (Felic)
SANT = GIDEB = GHAKS = INKOMPITENZA MELA IBZGHU MINNU U IFTHU GHAJNEJKOM GHAX ISSALLABKOM, GHAX MISKIN MA JAFX KIF IMEXXI.
ATTENTI ILJUNI ! IMISSU JISTHI JGHIDILKOM ILJUNI, LI INTOM HLEJJAQ LI TAJBIN BISS GHAL GOL-GUNGLA. !!"!
U MA TARAX LI L-POPLU MALTI HUWA TANT BAHNAN LI JTELLA' L- LABOUR? TRIDU NIES BHAL DAWK? LANQAS JAFU X'QIEGHDIN JGHIDU. KAMPANJA FJAKKA.
issa naraw
jiena ma sant ghax il-hajja tigi hafif hafna u gonzi x qatt amell xejn
vera il poplu ingrat jekk itella l-labour.flok viva labour nibdew nghidu viva l-ghaks.
il-mlp jumejn qabel l-elezzjoni ghadu lanqas qal b'mod car x'qed joffri verament... ghax hlief fuq il-korruzzjoni ma jafx jitkellem...bil-gurnalisti tieghu b'kollox...
Type your comments here.
viva mlp
alfred sant the best
viva mlp
IFTHU GHAJNENKOM, ARAW CAR. FREDU MHUX POLITIKANT TAJJEB U TA' MADWARA KORROTTI. TIVVUTAWX MLP.
Type your comments here.
jek il poplu adu mohu maluq jivota pn jek azel labour
AGHMEL SFORZ BIX-TARA D-DAWL U TIVVOTA PN.
IL POLITIKANTI KOLLHA JAHSBU L EWWEL FIHOM U TA MADWARHOM
Il-PN ghandhom programm sura u ghalhekk se nivvutalhom. L-MLP x'qed joffri hlief mibeghda u tfigh ta' tajn fuq il-kandidati tal-PN?
Fit 8 ta marzu ghazlu labour lahwa tatux kas nies korrotti bhan nazzjonalisti,ha nergaw naraw id dawl fil pajjiz.The only way is up.......labour.
SANT POLITIKU HAZIN IMMA FALZON DIZASTRU. BIZZEJJED TISEMGHU JITKELLEM FIL-MASS MEETING. QIESU TIFEL ZGHIR BEDA JITKELLEM L-EWWEL DARBA. DAN IRID IMEXXI L-PAJJIZ X'FAQAR.
Viva Gonzi ejja ha nirbhu u anka laburisti jigu mana ax dal gvern ta kulhadd mux tal pn bis bhal takom!!
il meeting tal labour laqas beda ma tal pn lol !!!
Jekk Tridu l-gvern, nehhu lill- Sant u anke jien nivvota Labour - jekk thalluh hemm - no way !
a liba nazzjonalisti specjalment gonzi u dak il muqran saliba
BNIEDEM INJORANT, PASTASS, MHUX TAJJEB GHAL MAN-NIES U LI JAGHMEL GHAJB GHAL DAK LI QED IFAHHAR U JIKKONFERMA XI GVERN IKOLLNA JEKK JITLA' L-LABOUR.
IBZGHU MIL-MLP. CHARLES MANGION QAL: INNAQQAS IL-PENSJONIJIET, L-GHAJNUNA TAT-TFAL, IKOLLKOM THALLSU GHAS-SAHHA ETC. ISMEMGHUH U GHARBLU SEW. U TKUNUX CWIEC.
il pn dejjem kien u ghadu partit tas sinjuri u qatt ma habel rasu al haddiem mhux bhal partit tana tal labour ma tarawx kollox biegh lil barranin.ajdlu jwarrb min emm ax xbajna bdawn il hnizrijiet.kont adni u nibqa demmi laburista sal mewt.
fit-8 ta' Marzu, ivvota għal bidla fil-pajjiz..
IL-BIDLA TISTA' TKUN MILL-GENNNA GHALL-INFERN. DIK UKOLL BIDLA.
FREDU SANT U SHABU KIEKU KIENU L-AKTAR NIES ONESTI U SINCIRI XORTA WAHDA DISASTRU JGIBU. DAN GHAX MA JAFUX IMEXXU U JKOLLNA 'MISMANAGEMNET' LI HUWA SAHTA. IFISSER LI JIXTIEQU JAGMLU L-GID U MA JAFUX KIF. GARRABNIHOM.
ahjar jara il hazin tijaw milli jivvinta hazen fuq haddihor
P.N. Jergaw fil-gvern zgur ax dawk qatt ma qatlu lil hadd u lin-nies enijom jejxu iktar mux qtilnijom. Jk aw xi hadd jista jejdli kif nista nibdel demi min ahmar al blu jk jogbu ihali comment. LOL P.N. For life
The Only Way Is Up! LABOUR ..... K.P.9 Valletta
Jien ma nafx il bidu gdid fejn hu :) ghax hlief deputati jintnu ta zmien mintoff mandux jigru ma saqajh sant. Fejn hu il bidu gdid sant? Ja GIDDIEB!!!
PN d best!! Ma nafx xinhu dan il pjan il gdid li qed jghajtu bih tal labour u ovja the only way is up uwx ax l-isfel ma jistawx ikomplu nizlien
Ir rizultat kif tarawh l ahwa ta din il poll?
Ma nafx kif temmnuh lil GonziPn!!! Korruzjoni kem trid!! Gideb fahxi kem trid !! Biki kem trid !! In nis ma baqawx jemnuk gonzipn...il hadd ser tigi mwarrab mil poplu malti !! Viva Labour
Type your comments here.
KIF TEMMNU LIL SANT DAQS KEMM JOHROG B CUCATI?? PRUVAJTUH DIGA U FALLA L KAXXA TA MALTA!!! HA TERGAW TAMLU L ISTESS ZBALL. VIVA PN
loooooooooool il madunna kem dhakt nara l sant jibza min jeffrey looool qas andu bajd jitkellem man jimuta meta jigi as si u n no ma nafx kif izomu mijaw laburisti evra mohhkom bye bye eee ed jajdilkom f wicckom li hu qas jaf x irid u x ha jamel u intom tibqaw mijaw. taf ala bis nixtiq jitla labour ha tindunaw kem intom cwiec u xi zball kellkom izo
pn ha jigvernaw zgurrrrr
Ejja Ha nirbhu Nies Viva PN!! Iva Flimkien kollox possibli!! Jekk tridu li l pajjiz jimxi l quddiem!! :) PN Fan
ahna nitilawww pn the Bestttt.
Nhar il hadd kulhadd jazel LABOUR
ifthu ghajnejkom ghax mal labour inehhu listupendju u jzidu sena skola u mux hekk nibqaw isimaw minni ghazlu pn ax d best u jek jitilaw il labour dizastru jaghmlu
ifthu ghajenjkom nies jekk jitilaw il labour inheuu l istupendju u jzidu sengha skola u mux hekk nibqaw isimghu minnhi mux ghax inzomm ma n nazjonalisti imma taghzlux labour
mux ovja pngonzi
Jiena u l-familja konna nazzjonalisti - imma mhux ser nivvutaw ghax imwegghin hafna mill-gvern 'taghna'
Misskom tisthu tal labour andkom me eja ukoll e! ma jifilhuwx jaqaw aktar tac cajt
vivaaaaa l pnnnn...... foxxx il labour ....indanazjoni wehidommm aaaaaaaaa......il labour kolla faxxistii ......
Misskom tisthu tal labour andkom mexxeja ukoll e! ma jifilhuwx jaqaw aktar tac cajt Kellu bzon tajjeb daqs GONZI u shabu ! + PN jofru l ahjar al kullhadd AZLU PN AX MA JIDISPJECIKOMX
il labour nies bla boxxxlaaaa
in nies li jemnu f dak il mexxej sant l iskadut huma kolla nies injornati mil kbar jajdilom li se johhodilom il flus min butom ta l overtime u jcapcpulu....NIES BLA BOXXLA BHAL SIDOMM UU LEEEEEE>>>>>>>>>IVOTTTA PN AL GVERN SURA.....!!!!!!!
Is sahha b xejn ha tibqa nies ! Itihdu guramenti ! u Gonzi qal ukoll u wedna li kemm idum hu mexxej tal partit Nazjonalista is sahha tibqa b xejn! IVOTA PN
jinsa zminu tal annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
together everything is possible eve for NEW BEGINING
lestu tebut al sannnnnnnnnnnnnnnnnnnt
pjan al bidu gdid ivvota labor in_ _ _ _ _ _ come on blues
viva il labour
gonzi pn ahna nitilaw u huduh fsormkom ax matitilawx parroki
isimaw naqra lil gonzi fuq bondi plus u ejdli uwix the best eh
VIVA L-LABOUR VIVA ALFRED SANT SEE YOU NEXT MONDAY IN VALETTA WITH THE WINNING TEAM MLP....MLP....MLP
bla dubju vote pn twieled nazzjonalista u nibqaaaa ghax demmi nazzjonalisttttttttt ghalinna u ghal uliedna viva gonzi
Xi Dwejjaq ghandhom tal-PN. kolha waqghu fid-dagha,kliem oxxen u hdura fuq IL-KBIR LEADER TAGHNA ALFRED....indannati
mela ha nsaqsikom din... tridu l bidla? jala tohdua ha tkunu tafu xi trisser ahjitkom taht il gvern laburista! u bili tridu l bidla.. x'bidla tridu? bidla fl edukazzjoni?? ma tahsbux li taht in nazzjonalisti mxejna l quddiem fl edukazzjoni!! x'bidla tridu tifthu l pakket ta lewropa? uweja come on people.. kunu arfu il tajjeb mil hazin! kunu ghafu
Intant l-edukazzjoni semmejt habib. L-anqas bil- Malti ma' taf tikteb habib....ghadekx hiereg mill-Universita u ma' tafx il-Malti. Viva Malta..Viva l-Labour
ejja blues ha damdmu kull mem
billi adda iz-zmien tana xorta mhux ha navda pajjizi f'idejn sakranazzzzzzzz
Hija haga serja li tara mexxej ta partit jibqa jinsulta ill elettorat billi jghid gidba wara l-ohra. Jien ma nistax nafda lill oppozizjoni ghas semplici fatt, li ghada ma ghamlitx apologija tal hsara li ghamlet fil passat, fil waqt li tippretendi li haddiehor jiskuza ruhhu. Dan agir ta nies baxxi u ta nies bla rispett lejn haddiehor.
Gonzi Pn the Best Labour slavag u nies injoranti f**k you u titfawx akatr tajn ax ahna mhux tajn umbad nitfaw imma gebel PN till I die !!! IVa Flimkien Kollox Possibli !! :)
VIVA IL LABOUR!!! PN = PARTIT TAN NEJK IL PN KOROTI MIL KBAR!!! MLP D BEST FOR EVER!!
Type your comments here.
PN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nixtieq nghid il tal labour biex ibiddlu is suggett ,, mhux ghax qatt ma jkollkom xi tghidu dejjem issemmu tal flus fuq is servizz tas sahha.. iggudikaw b dak li sar mhux b dak li ntaq.. u wafqu din l arroganza kollha li ghandkom... Jien tfajla u ma nimmaginanix nghix taht gvern laburista.. kiku memx Alfred Sant ma fijha xejn billi jitla il loabour
pn
AKTAR MA JGHADDI Z-ZMIEN AKTAR JURU X'INHUMA TAL-LABOUR. JITFGHU T-TAJN U JAHBU IDHOM. IMMISSU JISTHI SANT JA BEZZEJ LI HU LANQAS KAPACI JIKKONFRONTA LIL PULICINO ORANDO.
jien floater... skuzawni lil sant ma nistax nafdah.
dazgur li irridu bidu gdid l labour...ax min ifalli ikun irrid bidu gdid...izda l pn qatt mu se infallu...KURAGG EJJEW NAZZJONALISTI !!!
forza pn
kull min ghandu ftit melh f'mohhu u jrid il-gid, lilu u lill-pajjizu QATT MA JIVVOTA LABOUR.
alla hares jitla l labour ax dizastru jkun aw go malta
Type your comments here.
TILGHABUHA TAL-PULITI U HLIEF KLIEM HAZIN MHUX JOHROG MIN HALQKOM GHANDKOM RAGUN AX TAFU LI IL-LABOUR SER JITLA ZFUGAW FI KLIEM BAXX GHAX GHANDKOM DWEJJAQ JA INDANNATI HAGA WAHDA KONTRA SANT JIEN LI QED JGHIDILNA INZOMMU KALMI IMMA MHUX SER NIBQAW KALMI TA GHAX KOLLHA TRIDU TPATTUHA TAL HSARA LI GHAMILTU DAK IL KLIEM LI GHIDTU KOLLU SER JIGI FWICCK
Type your comments here.
IL-KWIET U L-PACI TAJBIN GHAL KULHADD U GHALHEKK KULHADD GHANDU JIVVOTA LIL PN BIEX INGAWDU S-SERENITA. MIN JINSULTA U JIPPROVAKA KIEN MIN KIEN JAGHMEL ZBALL U MA JHOBBX LIL ART TWELIDU.
THALLUX ID-DEMM JITLA' GHAL RASKOM. DAN HSARA LIL KULHADD IGIB U HADD MA JIEHU XEJ. SANT U GONZI HAQQHOM TIFHIR GHAX MA JIPPREDKAWX VJOLENZA.
ViVa GoNzIjjjjjjjjjjjjj U ViVa In NaZzJoNaLiStIjjjjj HiJjjjj
al bidla mlp ivutaw nies hanehilsu min da liba gonzi
Type your comments here.
TKUNUX BAXXI KEMM LABURISTI U KEMM NAZZJONALISTI. AHNA L-EWWEL MALTA U QABEL KOLLOX. TAQGHUX BAXXI. JITLA' MIN JITLA' SEJJER IKUN IL-GVERN TAGHNA ILKOLL
tarawx one tv biss!!!....emm tvm ukoll...infurmaw ruhkom qabel ma titkellmu...allahares jitla mlp ax triq an nizla...ahjar tifthuh intom mohhkom!!! viva gonzi!!!
VIVA PN
good luck jalla terga tkun fil quccata kif kont dawn l ahhar erba snin xxx pn ghal futur
ahna dejjem warajk gonzi d best xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
il pn rebha anna u l mlp telfa kbira viva pn ***********************xxxxxxxxxxxxxxxxxgonzi
SAnt korrot u ragel ta lisem. ikazzaz mhux jnehhilna listipendju ara gonzi jgibilna xol ahjar u hajja fledukazzjoni itjeb. imma ghezziez laburisti jimpurtakhom mil futur ta uliedkhom? jew taraw biss il flus. ghandkhom qalb ghal uliedkhom tarawhom jimxu l qudiem mhux bis search charge u bozzoz tas sema?
VIVA L LABOUR FORSI FLAHHAR NAMEL KAPRIC MUX ISSA BIL PN TRID TIXTRI BL EZATT
KOLLHA QEDIN SEW TAL PN MA JMISHOMX TISTHU TAJRU LIL L MLP INTKOM TARAWH WICKOM FIL MERA FIL GHODU
LIBA LIBA MLP
PN D BEST LIBA LIBA OXX MLP
I HATE MLP I HATE MLP I HATE MLP
IRDAMNIKOM BIL VOTI TA L MLP!! NAZZJONALISTA U KBURIJA!! GO GONZI GO GONZI AHA AHA!!!!!!!!!!
Gonzipn - partit fjakk bla fiducja, korruzjoni, ingustizzji, bla direzzjoni u xeba dahk fil wicc bil poplu malti u ghawdxi
Viva in-nazzjonalisti! lahjar azla aliiik! alfred sant ma jafx imexxi, hlief jajjar ma jafx
FOXX IL LABOURRRRRRRRRRRR MORU INDIFNU JA LIBA LI INTHOMM
FOXX IL LABOURE
IMISSKOM TISTHU KOLLHA KEMM INTOM TAL-PN U TAL-MLP KEMM WAQAJTU BAXXI. GHAX MA' TPOGGUH LIL MALTA QABEL KOLLOX U MHUX LIL PARTIT U Z-ZIBEL LI QIEGHDIN TIKTBU. IL-VERA MHUH FJAKKI. X'ARGUMENTI DAWK. PROSIT TA' L-INTELLIGENZA. QIESKOM ZEWG TRIBUJIET.
Min hu l-aqwa se jirbah!
haha kemm dhaqt. iktar il fuq kiteb wiehed fuq l edukazzjoni ghax mexa hafna l quddiem. imbghad flok surcharge kiteb Search Charge!!!!!!!!! Tal-biki!
FOXXXXXXX IN-NAZZJONALIZTI KEM INTKOM HAXEJA MIL-KBAR TAHXU PAJJIZ WEDI LI MA SIRUX U KORUZJONI WAHITKOM. NAR IL-HADD IKOLNA BIDLA KBIRA F MALTAU gonzopn OQOD EM IKBU BHAL PULICINO
Type your comments here.
ifthu ghajnejkom nies ivvotaw lili pn ghax b alfred sant fil gvern frejjeg ikollna.jien kont laburista qabel kien hemm hu imma kemm idum hemm ma nivvotax darba ohra labour.no heart feelings ta imma mandux ideja kif jigverna illum jghid mod u ghda iehor
Jiena omm ta tifla li ghada zghira u jekk ma nivutax ghalija lil gonzi nivutalu ghall binti ghax hu li jaghtina garanzija ghall futur mhux dr alfred sant irrid li tifla tieghi tirepeti sena,nista nkun naf minn fejn jivintom dawn l affarijiet,Gonzi prim ministru ta minn jorbot fuqu.ZABBAR
IN NAZZJONALISTI QAGHTTA LIBA KOLLA!
kieku m'hemmx gonzi jghamel il-frejjeg u konfuz (qas kien jaf li lill-Rizzo nehhewh mill-ballot papers ezempju) kieku PN forsi ghandhom cans. kieku.
ID DNA TAN NAZZJONALISTI HU TA TIGIEGA!!! IQ TA HMAR
viva Gonzi ax ghandna lil Gonzi maghna anha maqudin
DIN ID-DARBA GHALHEKK MA RRIDX NIVVOTA LIL-MLP GHAX GHANDU POLITIKA TAL-FIRDA. AHNA KOLLHA AHWA KEMM IN-NAZZJONALISTI U KEMM IL-LABURISTI GHAX KOLLHA MALTIN. MA NIXTIEQX NARA LIL-PAJJIZI MIFRUD.
Type your comments here.
IFTHU GHAJNEJKOM NIES U TEMNUX LIL GONZIPN TINSEWX LI XI 3 SNIN ILU XKIEN QALU LI HEMM BZONN LI IL-POPLU JINXURJA IS SAHHA JEW INSEJTU LI KIEN QAL KULLHADD IL-QUDDIEM IRRID JAGHMEL HEALTH INSURANCE JEKK INTOM INSEJTU JIEN MA INSEJTX U SMAJTU JIEN STESS JGHID FUQ IN NET IVA GHALISSA ISPTAR HUWA BXEJN MA QALX MHUX SER IKUN QATT BI FLUS ISSA QED JGHID
taf xi jghid gonzipn iggudikawni bdak li ghamilt mhux bil kliem harsu ftit xghamel korruzjoni kemm jiflah dak li ghamel.
intom tridu li pajjizna ikun imexxi mill hbieb tal hbieb huma igawdu u ahna inhallsu it-taxxi u huma jsiru sinjuri u ahna nibqaw nahdmu dak li jrid gonzipn iva flimkien kollox possibli ghal korruzjoni
beza zopp min pullicimo orlando,bil biki ma bezanix ja giddieb irid jahxi minalih le ma jinnix emmek.u liba kollkom intom u il familji taghkom u il kulur li gerrhu.VIVA LABOUR U MHUX HA NIBZU MINKOM JA KORROTTI
SANT GIDDIEB MILL-KBAR. JEKK JITLA' JURIKOM GHAX INTKOM TIBKU WARA. IFTHU GHAJNEJKOM U IVVUTOW PN. SERRHU RASKOM GHAX IS-SAHHA TAHT IL-PN SGUR TIBQA' B'XEJN KIF RAJNA L-AHHAR ERBA' SNIN.
KEMM INTOM BOLOH. NIES BHAL CHARLES MANGION DIGA' LESTI BIEX JAHTFU KEMM JIFILHU U LILKOM PCIECEN IHALLIELKOM IL-LOQOM. IL-KORRUZZJONI QED FIZ-ZEWG NAHAT IMMA FIL-MLP AKTAR. TAFDAWX LIL SANT U SHABU JEKK HU ONEST MHUX TAJJEB GHAL POLITIKA U SHABU OPPORTUNISTI.
HEYa labour ha namluha fl ahhargood luck reds
SALVAW LIL DAN IL-PAJJIZ IVVUTAW PN U HALLU LIL-ILJUNI FIL-GAGEG
il -hfor l`ghandu f`wiccu Gonzi Pinnochio issu it - triq tar -Ramla taz Zejtun
LABOUR 54% U IL - PARTIT TA PINOCCHIO 40% VOTE LABOUR HA NEHHU IL - DAWN IL - HMIEG MIN NOFS JA QABDA KORROTTI.
VOTE LABOUR
MALTA SA TEHLES MIN DAWN IL - KORROTTI
toleranza zero
Kif jitla labour il hadd stess inehulu il bocca min halqu lil gonzipn
insejtu kemm gergirtu habba l-gholi tal hajja u ghax dawl u ghax petrol u dik u l-ohra jew ifthu naqa mohkhom
PSATAS U HAMALLI QIESKOM TRIBUJIET TA' L-AFRIKA KIF TITKELLMU KEMM JEKK INTOM LABURISTI U KEMM JEKK INTOM NAZZJONALISTI. IL-VERA LI PAJJIZKOM MA THOBBUHX U DAWN L-INSULTI MA JWASSLU GHALL-EBDA GID GHAL PAJJIZKOM.
PAJJIZ TAL-MISTHIJA PAJJIZ TAL- FIRDA PAJJIZ TAL-KACCATURI QERRIEDA TAN-NATURA PAJJIZ TAL-PIKA PAJJIZ LI GHADU MA IMMATURAX
Mid-dehra hawn xeba nies f'dis site kannoli bla krema. Kieku thallsu l-kontijiet u t-taxxi ma tantx tibqaw tghidu li nghixu hajja tajba. Ifthu ghajnejkom, xeba minn tal-pn inqabbdu bil-korruzzjoni u dik tfisser li qed ippappuwha minn fuqkom, ax kull lira extra li tidhol f'buthom mit-taxxa taghkom qed tittiehed ja imbecilli.
U HALLINA HALL KEMM INT FIDIL TAHSEB LI SANT MHUX SEJJER JINTAXXA. MA TANTX TIDHER LI INT KBIR WISQ GHAX KULLHADD JAF LI T-TAXXI JRIDU JKUNU U SANT JINTAXXA IKTAR.
Nitkellmu naqra fuq id DNA. Lejber qed jajjarna lil tal pn li ghandna xi haga hazina fid DNA. Mela la ghandi DNA partikolari ghax nazzjonalist, ma nista qatt nivvota lejber!!! nkun qed nonqos lid-DNA tieghi ghax fid-DNA hemm il partit nazzjonalista. Labour tridu parir? Nehhu l-Sant minn nofs u iqfu itfaw it tajn u ibnu kampanja dicenti forsi xi dar
...ba taslu LOL!!!
MIN JINSULTA JAGHMEL HSARA LILU NNIFSU. GHALHEKK IL-MLP JITLA' DARBA XI KULTANT.
UNIVERSITY HIJA FAVUR L-PN. PN RESPECTS STUDENTS!
jitilghu huma u povra malta!!! hi ga gabuha sew bieghuha, erba tijiem ohra jbieghu lilna!! nies araw il-futur taghna, tal-genituri u ta' uliedna jekk alla jrid...mhawx isbah milli jkun haw bidla!! kuragg ghax jekk le se nbatu ilkoll!!!
kieku l labour riet jigverna misshom bidlu l leader sinjl li sejrin tajjeb ghax xorta qed jinqdew mill oppozizjoni
GHADA JICCELEBRAW L-ILJUNI
VIVA L-PRIM ILJUN TAGHNA MICHAEL FALZON LI TANT INSPIRANA BL-GHANA TIEGHU
Type your comments here.
wara 20 sena ghal gid ta kulhadd ghandu jkun hemm bidla ghax jekk le ikun hawn dittatura legali. u ghallinqas dawk li baghtew ingustizzja maghhom ghandha ssir minnufih. trid tinqata dal-pajjiz li jkun hawn cittadini tat-tieni klassi.. ghandu jkun hawn gvern li jhalli lil kulhadd f'postu bil-mertu tieghu , mhux bhal mhu llum, hawn gdur ghax ghajnejh
Type your comments here.
u jghidu li laburisti hamalli hux mela nazzjonalisti xinhuma mien jidej l-iktar a qatta njuranti lintom lghar li jitkeccew mien xolom il-laburisti ta ghax meta nara xi nazzjonalist tkecca mur ndoqq ha jkuku jafu lil mien ivutaw u mien hu ragel minnhom inazzjonalisti joffendi l-sant quddiem kullhadd ha naraw mien hu buli
AHNA LKOLL MALTIN U JITLA' MIN JILA' NIRRISPETTAW ID-DECIZJONI TAL-POPLU. L-INSULTI HUMA HZIENA JIGU MINN FEJN JIGU. URU LI AHNA POPLU MAGHQUD U MATUR.
nispera li minn jitla jkun kapaci jzomm lil malta u jaghmel lil malta ahjar!!!!
they are very close ....
ejja ha narawwwwwwwwwwwwwwwwww.. viva lejberrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
labour ha jirbah!!!!!! ja qatta faccoli u giddiebin ta nazzjonalisti, zarmaw amlulna pjacir!!!! tafu li mhux ha tirbhuha!!!!! 20 sena too much!!!! il-poplu malti u ghawdxi xeba taht it tmexxija taghkom. ahjar tmorru ssaqqu l hass
VIVA L-ILJUNI U L-KAP TAGHNA L-ILJUN TA' L-ILJUNI MICHAEL FALZON
Il-PN se jitla zgur ghax l-elettorat mill-hazin ghall-ghar, ghazel il-hazin.
AHNA GHANDNA LJUN U MA JIRBAHLU HADD........IR-REBHA TAGHNA MLP
veru tajjeb dak l iljun li ghandkom ahjar tibdew tahsbu bis serjeta ghal wiehed ghax se tibqghu fl oppozizjoni
Jason Micallef imissu diga rrizenja. Kien hu li beda t-triq ghat-telfa laburista meta qal li gvern laburista jkun ghal-laburisti biss.
NAMMETTU TELFA GHANDNA LJUN BLA BAJD.
foxx il labour ahna tlajna ja liba VIVA GONZIIIII
TUZAWX KLIEM HAZIN. MA JAGHMEL GID LIL HADD. IS-SEWWA REBAH MALTA SALVATA MILL-FIRDA L-MIBEGHDA IL-KORRUZJONI L-INKOMPITENZA U L-INKWIKET.
THE ONLY WAY UP IS BY VIAGRA!!!
milli jidher l iljun sfaxxa fix xej. allinqas jaf ikanta
Il Gonzi PN Huma nies korotti. L-iktar ha jaghmlu lisptar bil flus. Ma jisthux............... Min qal hekk vera INJORANT!!! Dawk il kliem qallhom Alfred Sant.... Gonzi qal li sakem ikun hemm, qatt ma tkun bil hlas......
L-MLP HUWA KLIKKA TA' NIES INKOMPITENTI. MALIZJUZI BLA PJAN U IDEAT. MELA JINFEXXU BISS FIL-GIDEB U TFIGH TA; TAJN.
Hargu jifirhu hej il bierah fil ghodu!!!!! Issa oqodu gewwa u oqodu ibku!!!!! Ha ha ha!!!!
fejn huma l iljuni? fejn huma l-iljuni? jaqaw qafluhom gol gagga??? ibqghu ic cirklu ghax ghal hekk tajbin!!!!
Ghandi sigra tal-lumi tridu xi naqa labour? Ohorgu doqqu?! Issa ohorgu mhux fil-ghodu!
MHUX SANT BISS GHANDU JIRREZENJA IMMA JASON MICALLEF U CHARLES MANGION GHAX HUMA NIES TAL-FIRDA
Rebha kbira ghal PN. Viva GONZI, issa jaraw x nafu naghmlu ahna n-NAZZJONALISTI. Dejjem kien hawn il-gid u s-serenita u min jajd li hawn l-ghaks vera ma jafx x'hinu jsir f'pajizna. Jien miz Zejtun ghandi 20 sena u ivutajt ghal l-ewwel darba ghal PN u sodisfat bir rebha li ghamilna.
Type your comments here.
Hawn xi laburist jaf jghidli minn fejn ha jgib il-flus Alfred Sant jew ha jaghmel bhan-1996 inehhu VAT u ndahhlu CET u nirrovinaw pajjiz?
MA GHANDHOMX FUCKEN CAN`S TA GONZI PN ISSA XEBBA JHAWWAD U JASARNA ISSA IRRIDD JAGHMEL KOLLOX IL POPLU ILU MIS SAJF JAF LIL MIN HA JIVOTA SUR GONZI BASSA.
DAWK L`ITTRI LI QED TIBGHAT GHALXEJN SUR GONZI ISSA QED TIBGHATHOM GHAX GEJJA L`ELLEZJONI MA GHADNIEX BAHNANA RAS JEKK FORSI BQAJT INT BAHNAN MA NAF`X.TAFDAHX L`AHWA LIL GONZI PN GVERN TAL GIDEB U FANFARUNATI BISS.
DAN JEW L-ISTESS PASTAS JEW INJORANT IEHOR JITKELLEM HEKK. KUN ICCIVILIZZAT. MIN JITLA' JKUN IL-GVERN TAGHNA KOLLHA U AHNA INGAWDUH. M'HEMMX GHALFEJN TAQA' BAXX. JEKK JITLA' SANT IKUN TELLGHU L-POPLU U DAQSHEKK. NIKKRITIKAWH IMMA M'GHANDNIX NINSOLENTAWH. LA LILU U LANQAS LIL GONZI.
JEKK TRIDU SSALVAW LIL MALTA IVVUTAW GHAL GONZI.
INT TARA TV SIEHBI JEW INT IEHOR MIN DAWK LI HTAFT ELUF TA LIRI BHALL MA GHMLU TA GONZI PN MINN HAQ ULIEDNA JEW INT XI WIEHED MIN DAWK LI MINGHALIHOM LI HUMA EDUKATI TAL UNIVERSITA(AVUKATI,TOBBA,ETC.)LI WAQAGHJTUNA CHEAP MA DINJA KOLLHA.IFTAH MOHHOK RAS,
Din id-darba ghall-Labour! Jien qalbi Nazzjonalista imma konvint li Labour jitla minhabba il-korruzzjoni sfennata li ghadej minna GonziPN. Nixtieq nighd li dawk kollha ta rieda tajba biex jifthu mohhom u ma jhaluwx din il-korruzzjoni tkompli. Jien bhala cittadin u ghandi ghal qalbi l-gid ta dan il-pajjiz din id-darba ser nivota LABOUR. Ghax nemmen
Ghax nemmen li hemm bzonn il-bidla. Jekk ser inhalu lil Gverna Nazzjonalista fil g+vern ghal hames snin ohra ser naghmlu zball... Ghala?? Ghax l-abus tal poter minhabba li ilna hemm 20 years ikompli jikber u mieghu tkompli tikber il-korruzjoni.
MELA GHADEK TGHIX FL-IMGHODDI? HALLI JITLA' L-LABOUR U TARA JEKK HUX GHALL-LIRI JRIDU JITELGHU. FORSI MANGION MA JBILX SUBAJH.
BJLAJTUHA TAL-KORRUZJONI. HEKK BISS JAF JGHID U PJAN KIF SEJJER IMEXXI M'GHANDUX. IVVOTA PN.
Type your comments here.
Ija jien ser naghzel LABOUR ghal ewwel darba fhajti. F'dawn il hames snin gonzi falla u ma nistawx nibqaw sejrin hekk. Irid li jien u t-tfal tieghi ikollna futur ahjar ghax jekk nibqghu sejrin hekk ma nafx x'jista jigri. Grazzi
In nazzjonalisti mandomx alfej jifthu mohom ax ga miftuh... alek ada ha jivvutaw lil gonzi pn ax u urina x inu gej fil futtu mur alfred sant li kul meta jistaqsuh mistoqsija jahrab minna..!!
taht gonzi malta kisbet aktar milli kisbet f'hamsin sena. haga wahda ghandna bzonn, jitla sant halli jdewwaqna l-morr biex napprezzaw li gid li gab gonzi
qabel ma jirezenja sant ma jitillax il-labour
mlp se jirbah ghax bhalissa hu l-aqwa partit li jghid il- verita
ghazel labour ha naqtaw il- haxi li ghaw
wiehed biss jitkellem sincier NORMAN LOWELL
L-INGANN TAL-MLP ALLA JHARISNA MINNHU.
PN GHAL SERHAN TAL-MOHH U BUT MIMLI EWRO.
miskin sant kull meta jdahhal idejh fil-but isib il-munita ewropeja u jiftakar f'gonzi.
the only way is up *********labour.mela hsibtuna imgienen!!!!!!
min huwa kbir bizzejjed jaf x'inhu l-mlp. GHAKS, FIRDA, GLIED, MIBEGHDA U TAHWID.
GONZI PN JITLIFA L-ELEZZJONI DIN ID- DARBA MEMX CANS GHALIH ! MA JIGUKOM KONTIJIET TAD-DAWL TA GONZI PN JEW GHANDKOM BIEX THALLSU VERU B'HAZ- ZWIEMEL TARAW DIREZZJONI WAHDA GHAZEL LABOUR HALLI NIEHDU NAQRA IR- RUH GHAX QATANA MIN DARANA GONZI
TIKTBUX OXXENITAJIET U TINSULTAW LIL HADD. LA GONZI U LANQAS SANT MA JISTHOQQILOM DAN. IKKRITIKAW BISS. BIL-KLIEM HAZIN MA TASLU MKIEN. AHNA MALTIN U POPLU WIEHED. IZ-ZEWG MEXXEJJA ZGUR LI GID IRIDU LIL-PAJJIZ. JISTA' JKUN LI WIEHED JAF IMEXXI U L-IEHOR LE. KULHADD GHANDU DRITT GHALL-OPINJONI. KUNU CIVILI. IZ-ZEWG MEXXEJJA M'HUMIEX PSATAS BHA
ghad ghandek 20 sena halib ommok fi snienek u l genituri tieghek missom jghidulek li l gvern tol labour kien li holoq ic childrens allowence;pensjoni;relief;40hr working hrs ghax qabel is sibt ma kienx jithallas over time u xeba tallaba fit toroq kont issib.dal gvern rega nehha l allowence tat tfal u din is sena habba l elezzjoni rega beda jtihom.
nixtieq infiehem li s sena zejda li ssugerixxa Alfred Sant ma kienet se tkun repeater xejn.Ghandi tifel ta 5 snin u qed jaghmel affarijiet li ohtu ghamlet ta 7 snin habba li s sillabus issa dejjem jitqal.kemm nixtieq li jitghallem certu affarijiiet mete mohhu jkun aktar matur.tfal ta 5 snin jilghabu jkunu jridu u mhux diga bid dictations u t tests
LAKTAR LI JGHIDU VIVA PN TAF MIN HUMA DAWK LI JIXTRU L HAXIX META JKUN B LIRHIS U LI JKOLLOM JOHORGU JAHDMU N NISA GHAX MA JLAHHQUX!!U TAF XI JKOLLHOM JAHDMU HUX IMORRU JAHSLU D DJAR TA HADDIEHOR L AQWA LI JGHAJTU VIVA PN
IL-PN RISQ BARKA U PACI IL-MLP GHADS SAHTA U NKWIET
ISSA QAZIZTUNI IT TNEJN LI INTKOM, INTKHOM TAL PN MA GHANDKHOMX GHALFEJN TIFTAHRU GHAX TLAJTU BI TQANZIH U GHAX MA VUAJNIX AHNA L`FLOATERS U M`GHANDKOMX BIEX TIKVERNAW U INTKOM TAL MLP L`ISTESS MA GHANDKOMX LEADER MA TISTAX TAFDAH GHAX JIEN L`EWWEL WIEHED U HAFNA BHALI NAF FI CERT MA VUTAJNIX LIL MLP GHAX MA NAFDAWX LIL ALFRED SANT IBDLUH U TITILAW
M'HIEX KWISTJONI TA' PARTITI. IL-PAJJIZ SALVA MILL-INKOMPITENZA U FIRDA.
Ma rbahtux b lunuri ta!!!!tafu x kienu 1500vot??dik is siiegha zejda mill 10pm sal 11pm u l-permessi li nghataw ghal bini sas SIBT ta L-ELEZZJONI STESS.U MIN HU L AQWA JHAWWEL GUYS!!!!!!!!
U liljuni tal-bidla mietu kollha mar rebha taghna!!!!!!!
It doesn't matter if you win by an inch or a mile, winning is winning! Good point Sant resigned cos he's a looser!! ..&all those that can't except our victory &are finding excuses, they are all bad losers!! Better luck next time guys lol
OHORGU KACCATURI KACCA GHALL-ILJUNI MAHRUBIN U MORRU TNEJKU KOLLHA KEMM INTOM.
of course that it matters by how much you win.IT'S DIFFERENT IF YOU WIN BY FAIR OR BECAUSE YOU GET SO MANY NUNS ON FRIDAY EVENING JUST TO VOTE FOR PN!!LOL
issa li hemm memm ghal kulhadd.l-importanti li jivdal flus aktar fi bwietna wara lia nhallsu l kontijiet u wara li naghmlu x-xirjiet.b'hekk igawdu anke tal hwienet ghax ikollna aktar x'nonfqu.IL-HAZIN JIGI GHAL KULHADD,BHAL MA L-GID JIGI GHAL KULHADD.U HALLIKOM MIT TGHAJJIR.IL-MULEJ MAGHKOM HBIEB.
u l pn rebhu .... my DNA Is Grt D.N.A= Don't Need Alfred Sant ...............:D
Zmien ilu kienu jghidu li il-Laburisti hamalli. Thares lejn din is-site tinduna min hu l-veru HAMALLU. Il-PN jaghmlu 5 snin ituna bis-sieq u l-ahhar sena jilaquna naqra u sfortunatament il-maggoranza tan-nies taqa ghalihom.Dahku b'hafna nies; kaccaturi, bdiewa, familji imma jiddispjacini nghid li f'dan il-pajjiz hawn aktar nies korrotti. Il-Labour
Jin ma nistax nifhem ala il-gonzistani andom daqsek kontra sant u jatakawh personalment. Din l-istil ta' politika gdid!!
In-Nazzjonalisti dejjem isemmu tad-DNA. Mela insejtu li l-ex-ministru takom kien ajarna mtaten fuq ir-radju u gonzi kien ajarna mummji.
Kif tridu ma jirbahx il-PN? Gazzetti bl-Ingliz kollha warajh, l-istazzjon "nazzjonali" warajh, natu l-promotions fl-ahhar minuta, nohorgu l-permessi bl-adocc mill-MEPA, natu s-sussidju lil bdiewa fl-ahhar naqra. Mhux ovvja jirbah l-PN
Mela niddiskutu min ser ikun l-leader l-gdid tal-MLP u l-kabinett ma nidiskutuhx. Ax m'amlux program il-Where's Everybody? ala ma lahaqx ministru Pullicino Orlando u ex-ministri ohra?
the only way up go sormkom ja qabda karrotti skaduti laburisti VIVA GONZI SALVATUR TA MALTA NAZZJONALISTA GHALL 18 IL SENA U ISSA GAWDU MAGHNA GHALL HAMSA OHRA!!!!
L XI WHUD MINNKOM.
BIEX JINGANNAL LIN- NIES HUWA GONZINU GHAX GHALEK TAJJEB MELA MLP.MLP GID IRIDLEK U TNAQQIS MINN FUQ IT- TAXXA TA L- OVERTIME MHUX TAHDEM BIEX THALLAS IT- TAXXI LI JOGBU IDAHHALL GONZI U ZGUR DAK IL- BUT MIMLI MHUX BHALI
QAZIZTU L-KULHADD B'DAN IL-KLIEM HAZIN. QIESKOM GEJJIN MILL-GUNGLA.
MADONNA HARISNA MADONNA SALVANA BIEX TAHT SANT QATT MA TARANA.
MELA TAWULEK SHUN DAWN IT- 18 IL- SENA TA GONZI PN
SANT L-GHADU TA' L-EWROPA...
INTOM JAQBLILKOM TMORRU TITOLBU IL- GIRGENTI TA GONZI FORSI TIRBHU L-ELEZZJONI VOTE GHAL- LABOUR L- AQWA GHAZLA
SANT JINTAXXAKOM FUQ IS-SERVIZZI TAS-SAHHA. HEKK JAGHMEL U MA JGHID LIL HADD MINN QABEL.
TIFTAHRU B'L EWROPA TAFU LI SKOND LI SKOND L-ISTATISTIKI TAL- EWROPA AHNA NINSABU F' L-AHHAR POST JEW MA SEGWU XEJN IMBASTA TIFTAHRU B' L-EWROPA TAKOM GHAZEL MLP
Mulej harisna, Mulej salvana, taht il-gvern ta’Fredu tergax titfana! Madonna harisna, Madonna salvana biex taht il-gvern ta’ Gonzi terga tarana
IS- SAHHA B'XEJN DEJJEM HEKK QAL IL- LABOUR TA GONZI JAGHMEL MINN TAHT GHAX KONNA AHNA MLP LI KXIFNIKOM LI SARU ID-DISKUSSJONIJIET BIEX IS- SAHHA TIGI BIL- HLAS MHUX BIZZEJED IT TAXXI LI HALLASNA BIEX JINBENNA L- ISPTAR VOTE LABOUR
ITOLBU GHAX DIN ID- DARBA IR- REBHA GHAL MLP SAHHANTUH BIZZEJED IS- SIGGU
Viva PN
gonzi pn
gonzi jiddiskuti l-possibiltajiet kollha u jilqa' r-rapporti. Jaccetta l-ahjar u accetta li s-sahha tkun b'xejn. Hekk ghamel. Sant ghazel rapport iehor u kelna nhallsu ghas-servizz tas-sahha. IFTAH MOHHOK U 'READ BETWEEN THE LINES'
DARBA WAHDA KONT NGHID VIVA L-LABOUR. IMMA META RABBEJT S-SENS U RAJT ID-DAWL BDEJT NGHID VIVA L-PN, GHAX L-MLP JGHID MOD U JAGHMEL IEHOR.
VOTE LABOUR
L-ahwa ahna li ghandna xi haga fid DNA nergaw nigvernaw u tafu xinhi dik il haga li ghandna fid demm li NAZZJONALISTI !!!!!!!!!!!!!!!! comon blues
GHAZEL LABOUR THE BEST
Ahjar gvern tad-dubbji imma b-direzjoni, li gvern tal gimmicks, insulti u bla ideat
IVVOTA IL PN U META TMUR L ISPTAR IBDA HALAS BIEX IFEJQUK
GONZI GO HOME GONZI WANT TO GO HOME
AHNA LKOLL MALTIN U KULHADD JIVVOTA KIF JIDHIRLU. MIN JIRBAH GHANDU JIGI RRISPETTAT GHAX IKUN JIRREPREZENTA LIL KULHADD. U TAD-DNA AQTGHUHA. KLIEM BHAL DAN IGIB FIRDA.
idhlu fu il web site tal PN u taraw il gidba dwar Harry Vassallo li ghat taparsi ghax serquh avicinawh il puluzija ma qalux li ghax biex jaghmlulu il basten fir roti lejlet l elezzjoni idhul fuq web site tal Alternative Demokratika u taraw min hu il Gidib GONZI BHAL DEJJEM QERIDA LIL MALTA
Hu ghajma tad DNA biss xebghu jaruh lil dr Sant bil mard u l parokka mishom jisthu
VIVVA PULLUCINO ORLANDO U L-ISKANDLI LI SIBNILKOM VOTE LABOUR
MIN JUZA DAN IL-KLIEM HU INJORANT JIGI MIL LIEMA PARTIT JIGI U HADD MA GHANDU JINKORAGGIXXI DAN IL-KLIEM.
milli jidher twelidt il-bierah, skandlu jew mhux skandli ilhom isiru minn kull partit minn meta holqu. u jekk jitla' l- mlp tibda l-korruzzjoni jghid x'jghid Sant. kieku tqalleb il-pagni tal-mlp hemmhekk tara xi tfisser korruzzjoni.
qed twahhlu fi labour li s sahha gejja bil flus,mela ma tarawx ahbarijiet jew,hemm il karti x juru li taht gonzi bil hlas is sahha
Type your comments here.
VIVA L LABOUR....IMBI9LLI QEDC TPARLAW FIL VOJT XORT IL LABOUR HA JITLA AX IN NIES MUX HA JAFDAW 5 SNIN OHRA MAN NAZZJONALISTI AX MHUMIEX IMGIENEN AX MA JRIDUX DITTATURA. ISA TARAW MIN ANDU RAGUN U IN NAZZJONALISTI KOLLA JALQU HALQOM U JKOLLOM JQOODU TAHT IL LABOUR BILFORS!!!! OQODU EMMM....VIVA L LABOUR
dawk suggerimenti li gonzi ma accettax. u dan provah ghax ghaddew erba' snin.
jiena kont PN imma meta nircivi il kontijiet tad dawl bis sercharge qerduna + meta tmur tixtri il medicini u affarijiet tal ikel ect..u tiprova tara kif ha servin il paga sa l ahhar tax xhar. issa ftaht ghajneja u ha nivotta MLP ghax taht dal gvern faqarni,ex pn
anka int ikollok toqghod u jiddispjacik aktar meta tara xi tkun tellajt. l-istorja tirrepeti ruhha.
EJJEW HA NICCELEBRAW IR- REBHA LABURISTA .
kemm intom boloh sant sejjer inaqqas minn banda u jkissirkom minn ohra. issa taraw jekk tigri d-disgrazzja. sitt xhur jghaddu u ftakru f'dan.
hafna nies jixtiequ l-bidla imma ahjar hekk inkella aghar.
kieku c-celebrazzjonijiet ta l-mlp jwasslu ghal gid niccelebraw maghkom, imma milli joffri sa jwasslu ghal ghaks u hemm ghal x'hiex nibku u nieklu l-lumi.
sa fratant is servizzi socjali li qed tgawdu minhom illum u tal pn pruvaw jnehuhom kien gvern tal MLP li ghamilhom ALLa hares jergaw jitilaw naghmlu 25 sena tahthom ha jkomplu jikorozjonaw iktar u jeqirdu lil malta jien il post fis sena tal mlp hadtu b susijdu u vera kien werthed mhux illum trid iddum thalas post sa kemm ikollok 80 sena
mohh maluq jivvotta pn...korruzzjoni u flus fil but tal kbarat biss hemm...u kemm tifilqu taqaw az zufjett permezz tat tifel ta daphne li jigi jitkellem hazin quddiem il cameras....xi irrid incapcpulu ax sar cool ax tkellem baxx...viva il labour
LIL DAN IL GVERN PRUVAJNIH TIGA M HEMMX GHALFEJN NERGAW NIPRUVAWH PRUVAW LIL XI HADT GDID MHUX TERGGHU ITELGHU LIL DAWN QERDUNA
MHUX BIZZEJED GHAL NINU ZAMMIT 70,000 GHAL BICCA BANKINA MA JISTHIX IRRID IZZJED !
qaziztuni tajru lil Alfred sant kemm ma tahmluhx il vera ragel umli jien iltqajt mieghu personali u ma huwiex kif tidiskrivuh inthom ghax vera cajtier.Le Gonzi qieghed sew jigdeb biss ifthu mohkom specjalment inthom li ghadkom zghar dahak bokhom u jerga jidhak bikom b dik id dahka falza tas soltu qisux bill clinton
MHUX GHALEKK IRRIDU JIBQGHU GRANFATI MAL POTER GHAX QED JIMLEW BWIETHOM BIL MILJUNI U AHNA IC CITTADINI NHALSU T TAXXI GHAL WICCHOM.
Type your comments here.
ahjar
l ewwel li ma taghmlu nies tghallmu iktbu bil malti u ifthu ghajnejkom li Sant qed jghaddikom biz zufjet
Type your comments here.
foxx il parokira alfred sant u li andu snin foloz u jonpos ikun falz lol haq nanntu viva il pn u fox il labuarthe only way is down ......labour lol
l injoranza tas soltu tal laburisti - jivvutaw ax mal partit bla ma jaraw x qed joffri. issa jekk jerga jitla il labour u jahxi kollox bhal m ghamel f dawk is sentejn li ghamel fil gvern forsi tibdew tindunaw
jitla min jitla importanti lil jamel gid lili malta
emm bzonn bidla interna fil mlp u li sant jcedi postu lil xi hadd ihor ax inkella il mlp ha jibqaw floppozizzjoni. sakemm jibqa sant il pn ha jirrenjaw
ifthu mohhkom u araw min vera qed jdihak bikom. jekk it tnejn qed jidhku bina ahjar lewwel naraw il propsti li joffrulna ax l mlp kif jitfa tajn biss ghallimna u qatt ma semmilna proposti. **PN**
trid tara lahjar proposti hbieb u TIVVOTA BMOKKOK U MUX BQALBEK.
come on gonziiii
azel labour jekk tid thallas it taxxi :D:D:D
gonzi il liba gonzi il liba hej hej viva labour ma tisthux a liba nazzjonalisti titkelmu qudiem in nies dhaktu bi nies al miljun darba ...... kaccatur laburist u ala bib zobu
mlp d best
gonzi pn gvern skadut u korrot il poter telghalu ghal rasu.VIVA MLP. u min irid joffendi veru PASTAS U ARROGANTI iriduha tal puliti ghal giehna.VIVA L-LABOUR IL PARTIT TAL VERITA.IMMA TINSEWX LI L-VERITA TOFFENDI.
jek tridu tibqaw kif ahna isna rejit ivutaw nazzjonalisti ghax jek jitilaw il l-abor mihdu tkaxkira sewa hafna u imbad nawawh sormna u tixtru li tridu hlif glird ma jkunx hawn isimaw mini ghax ghada ta l-ahhar ahzbuwa sewwa. VIVA GONZI
allahares jerga jitla Gonzi ghax Malta tispicca zgur!!!
ivvutaw MLP jekk tridu il-gid ta uliedkhom
Type your comments here.
DAK IL-PASTAS TA' KACCATUR IMMISSU JISTHI JUZA DAK IL-KLIEM BAXX. M'INT TAGHMEL XEJN HLIEF TIGBED AKTAR STMERRIJA LEJN IL-KACCATURI. SANT QALILKOM UKOLL JOQGHOD GHAD-DECIZJONIJIET TA' L-EWROPA. ZMIENKOM GHADDA KACCATURI . VIVA L-MLP GHAX KONTRIKOM UKOLL.
pdm bormla gonzi lanqas il mara ma tafdah dejjem miju
dak ghax koppja ezemplari u maghquda bhan-nazzjonalisti kollha.
X'bidla bidla mela alla qed igenninkhom inthom tridu tinbidlu u timxu maz zmien li qedin fiih mhux tibdlu il pajjiz ghax qatt ma rajt jew smajt B'investimenti daqshekk kbar u li jiswew ta gid u flus ghal Malta VIVA PN EJJA HA NKOMPLU FIT TRIQ IT TAJBA
TRIDU D-DAWL U S-SLIEM --------IVVOTAW PN TRIDU D-DLAM U T-TAQLIB--------IVOTAW MLP
viva il pn mela MLP min jivvutaw MLP vera injoranti u stupidi ghax irridu inehhu stipendju taghana iz zaghazah u iridhu ihallu litfal taghana sena repeater!! li kieku qalu year 6 repeater kont nacetta imma mhux kinder dawn it tfal ghala ha jaghamuwha biex jitalmu jilabu u ipingu jew!! viva gonzi u il pn!! My DNA id pure bluee!!!!!@
VIVA IL LABOUR!! IL PARTIT LI JIDEFENDI U JAQBEZ GHAL HADDIEM MHUX AL KOROTTI U NIES LI JINHBEW WARA ISIMHOM!!!
biddlu lil freddu...u il labour jitilghu sparati...heq ana bzonn bidla ima zgur mux bi freddu!
Viva Gonzi
Type your comments here.
Viva Gonzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Type your comments here.
QALULNA DNA MHUX TAJJEB,PERO MOHHNA TAJJEB TA!!!! VOTE PN,
L-MLP ISEM GHANDU DAN PARTIT LI DEJJEM GHAKKES IL-HADDIEM.
kemm il madonna aw nies bla mohh?? sant korrott??? hlief korruzzjoni ma saritx f dawn l ahhar 5 snin!! ahjar tatu titwila lil patit taghkom qabel ma thammgu in nies nodfa! inzlu minn hemm ax qazzistuh l alla!!
korruzzjoni, taxxi, dejn nazzjonali, stagnar, ekonomija mohxija, mistra bang bang valley, ninu zammit compensation, hbieb tal hbieb, haxi fil mepa, kaccaturi traduti, toroq imkissrin, ikkomparati ma pajjizi fl afrika u miljun elf haga ohra .. ahsbu sew jekk hawnx bzonn bidla !!!
PN jekk tridu li nkomplu nlahhqu ma pajjizi ohra ewropej.Sirna nies taht dal gvern.GRAZZI PN
partit ta ngann ... taht gvern nazzjonalista nerga nigu kif konna qabel u fuq kolox kief edin illumm kulhad bla flus uu il hajja mola alla ..... min hu mohhu miftuh uu iriid il futur al ulidu jazel labour ghalix Gonzi haduwlom al kollox + li il malta gaba al hadihor flok al maltin .. il barranin ahjar mil maltin TAjjeb ekk Laborista U kbur
Alfred Sant GIDDIEB u in nies tieghu JIBILAW dak kull ma jghid !! ((( > EVANGELU < )))
L-akbar ezempju ta kem imxiet l-quddiem l-edukazzjoni kien fl-universita! Jajru lilna injoranti! Imbad naraw xena bhal dik fejn suppost ser jilhqu l-ministri t'ada minn em!
AGHZLU MEXXEJ BIR-REQQA MHUX BHAL JOE MUSCAT GHAX HEMM TERGGHU TIBQGHU GHAL HAMES SNIN OHRA MA' DAWN.
Type your comments here.
hehehehe l-iljuni tal-bidla......hehehe qtiltuni bid-dahk
jien ma nafx min huma nazzjonalisti hlief hdura lejn alfred sant m ghandhomx in nazzjonalisti jinqdew bil knisja are gonzi ma jarax il hazin li ghamel zijuh l arcisqof meta lil missieri li kien laburist difnu f bicca qabar mhux imbierek u miet minghajr assuluzzjoni dik messu jara lawrence gonzi kemm nies tilfu ruhhom minhabba dak zijuh fejn hi l k
nisja u limhabba u l mahfra li tippriedka jekk ma kienx hemm infern inholoq wiehed ghaz ziju ta gonzi larcisqof mikiel gonzi
ahna mhux Nazzjonalisti, ahna il-poplu ta Malta li jafaf jafda tmexxija tal pajijz fidejn soda.
tafu illi hadd ma jismakhom, ijlkom tgergru 30 sena. ghall xejn
issa diga bdejtu tikkritikaw lil joe muscat u ghadu lanqas lahaq kap tal mlp hiereg il hmig kollu ta kif irbahtu lelezzjoni xiri ta voti permessi tal mepa hziena korruzzjoni
u tbghabis min ma jiggilidx il korruzzjoni u korrott hu stess x ser jaghmel gonzi biex lil korrotti jnehhihom minn ma saqajh ma jistax marbut b katina gonzi tafu li alfred sant dejjem qal il verita u ghalhekk thossukom indemonjati ja nazzjonalisti ghax la verita offende u xejn aktar
Type your comments here.
tal pn hlief hara maghndomx viva m.l.p
viva mlp yo yo
MUX OVJA LI L-LABORE VVVIIIVVVAAA {MLP}
AHNA L-ILJUNI U L-PN 'PINOCIO' U IJWA ISA NARAW 9.99 IL LABOURE SER JITLA
Type your comments here.
Dal-poll messhom ilhom li nizzluh aktar minn sena. Il-futur ma jafu hadd. Bassru li l-Labour kien se jirbah bil-kbir, imma n-Nazzjonalisti regghu haduha.
huwa tifel injorant ta 'kelba
replica watches
Spazio24 watches
Croum for sale
Glashutte replica
replica watches
Paris Hilton watches
Rotary watches
replica Ebel
designer handbags pendant is the crowning touch, with warm, bright yellow, orange and red, Dior Gipsy new replica handbags by
bakın netsikiş of diyorum yoklama porno sınıfta kalitesi içerde vipdilber off huya gider porno izle
jekk tridu li nerqu ivvotaw labour ja qatta qatelin u slavag u psataz memx wiehed sura minkom ibda mil kap u spicca flicken wiehed ja qatta hniezer
Ghaziz poplu Malti.... ghamlu favur lil pajjizna u ivvutaw PN l-aqwa partit li qatt kellhom dawn il gzejjer. l-MLP qatt m'ghamel ebda success... Pudini u qassatat biss. Grazzi Gonzi
TAL PARTIT NAZZJONALITA QEDIN TIEHDU PJACIR BIL BOZZOZ LI TAGHKOM IL GVERN LI TELLAJTU ,,,,,ISSA GHOQODU HALSU IT TARIFFI ,,IS SURCHARGE,,ILGASS ,,U HALSU IL KONTIJIET ,U GHOQODU HUDU GOST HALSU BHALI ,,,,IRJUS VOJTA
fhjdfhjv c
So what exactlybally handbags are fashion inspired accessoriesysl handbags? These are not fakes or replicas handbags on saleof famous brands like Gucci or
iPad Converter for Mac, a must-have tool for iPad and Mac fans! This powerful and easy-to-use Mac software enables you to convert any video like AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, MOV, RM, RMVB, ASF ,3GP, etc. or audio (WMA, RA, AC3, OGG, APE, MP2, CDA, Music CD) on Mac to iPad supported video/audio f
たいへんよく発育したボディは,もはや水着には収まりきらないほど(^^;水着あちこちはみ出しているのがえっちでした(^^; 女性らしい丸みを帯びていながら,下着引き締めるところはがっつり引き締まった体つきもいいですね。 幼さの残る表情とは対照的です。造形はちょっとダルい部分もありましたが,塗装はきれいでよかったです。女性 水着立体感のあるボディに比べ
Coach Sunglasses is one of the most recognized and popular brands in the world. It always stands in front of popular fashion and has become an irreplaceable part of the fashion industry. Summer is coming and in order to satisfy the holiday demand, our company'
http://www.oakleysuk.com/product/oakley-encircle-in-black-01 oakleys uk Cheap Oakley Mens Sunglasses Cheap Oakley Womens Sunglasses
Just Plus Size Evening Dresses Petite Wedding Dresses Party Girls Dresses like some young ladies, they prefer to hustle the omnibus, rath

This P90X superset chest-and-back-blasting workout emphasizes two classic upper-body exercises, push-ups and pull-ups, to build strength and develop shape.The p90x workout will give you what you want to become.So you must catch this chance.

In this

Come here and you will fall in love with Air Jordan products, which high-class workmanship produced by the NIKE .So it offer you of Air Jordan 1,Air Jordan 12 and Air Jordan Shoes which can cath your sig
Wide range of web hosting services are accessible, such as cheap vps , email hosting, Unix hosting, forex vps , Windows hosting, Linux web hosting windows vps etc.
Wedding Dresses with Sleeves Wedding Gowns Dresses Bridesmaid Dresses
You need to consider the material of very. Good breitling superocean watch replica must have a azure very. The body ought to be high quality stainless. The movement is important part of any
As we know that our Cheap Shoes store is symbolize realiable and credible. And our Women Shoes, Shoes Sale has won lot of good compliments. Many customers who trust us and have constantly bulit business relati